DE | ALB | 

SAP BusinessObjects

Ne mënyrë që të krijohet një bazë e mirë dhe e sigurt për vendimet të cilat bëhen çdo ditë në një kompani, është e nevojshme që të gjitha dhënat që gjinden në sisteme dhe burimet të ndryshme jenë në dispozicion.

Në këtë drejtim janë Business Intelligence, Performance- ose Information Management tema të rëndësishme, të cilat në një mënyrë optimale  mbulohen nga produktet e SAP BusinessObjects.
SAP BusinessObjects portofol ofron një spektër të gjerë të aplikacioneve dhe mjeteve për të krijuar një lidhje ndërmjet përdoruesit, informacioneve dhe proceseve të ndërmarrjes, kështu që të garantohet suksesshmëria
kompaninë tuaj.

Tuesday, 17. May 2011 SAP Crystal Konfigurator

Sie wissen nicht, welches SAP Crystal Produkt für Sie das Richtige ist - Testen Sie den SAP Crystal Konfigurator!

Category: CS Configurator

Monday, 13. July 2009 Trajnime

Informohu për trajnimet aktuale që ne ofrojm, individuale apo standarde!!

Category: Trajnime