DE | ALB | 

Top-Management

Menaxhimit dhe bordit ekzekutiv ju duhen vazhdimisht informacione aktuale, gjithëpërfshirëse dhe integruese, nga te gjitha departamentet e kompanisë dhe grupeve ndërmarrëse. Juve ju nevojitet një sistem informacion-menaxhim, që paraqet zhvillimet aktuale, dhe që informacionet të njëtrajtshme i përgatit dhe lidhë.

Përdoreni një Management-Dashboard, e cila shifrat më të rëndësishme në një vështrim i paraqet. Informohuni me funksione alarmuese lidhur me zhvillimet kritike. Përfitoni nga një numër i madh dhe gjithëpërfshirëse e funksionksioneve të Modelimit. Kështu do të mundeni zhvillimet dhe ngjarjet e hershem t`i zbuloni dhe të planifikoni strategjinë përkatëse. Duke përdorur mjete menaxhimi strategjike dhe gjithëpërfshirëse, si për shembull Balanced Scorecard, e keni mundësinë për të ngritur një mbikqyrje që përfshin të gjithë kompanin.