DE | ALB | 

Zgjerimi i aplikimeve

Raportimi dhe analizat janë të domosdoshme për një drejtim të suksesshëm të një kompanie. Për një menaxhim strategjik të ndërmarrjes dhe zbatimi i tyre është megjithatë vendimtare që të gjitha informacionet prej të gjitha departamenteve të kompanisë dhe grupeve ndërmarrëse t`i konsideroni të konsoliduar dhe të jetë e mundur t`i analizoni.

Njëkohësisht doni që planifikimi i biznesit dhe financimi të jenë në një bazë solide. Përdorni për këto aplikime gjithëpërfshirëse, të cilat plan-procesin tuaj mbështesin. Në këtë mënyrë mundeni implementimin e planeve vazhdimisht ta kontrolloni.