Produkte

Produkte

SAP BusinessObjects

Ne mënyrë që të krijohet një bazë e mirë dhe e sigurt për vendimet të cilat bëhen çdo ditë në një kompani, është e nevojshme që të gjitha të dhënat, pa marr parasysh se në cilin sistem apo burim ato gjinden, ti keni në dispozicion. Në këtë drejtim janë temat si Biznes inteligjenca, menaxhimi i performancës apo menaxhimi i informacioneve tejet të rëndësishme, të gjitha këto mbulohen nga produktet e SAP BusinessObjects.
SAP BusinessObjects portofol ofron një spektër të gjerë të aplikacioneve dhe mjeteve për të krijuar një lidhje kuptimplotë dhe të pa ndërlikuar ndërmjet  konsumatorit, informacioneve dhe proceseve të ndërmarrjes, kështu që të optimohet suksesshmëria e kompanisë suaj.

 

 

BO Produkten